#

01

แนวทางการ

จัดการเรียน การสอนทางไกล

สำหรับครูและผู้ปกครอง

#

แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ... Read More >

02

คู่มือการปฏิลัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกลุ่ม

#

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.กรุงเทพมหานคร
>> Read More

#

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

นางสาวชมกมล หาพันนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
>> Read More

#

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
>> Read More

#

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

นางสาวสุชญา อินธนู
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> Read More

#

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

นายณัฐพันธ์ นาคสนอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> Read More

#

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

ว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> Read More

03

DLTV

ช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Websites

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

04

New DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การสอนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

05

Our Team

We Have a Professional Team of DLICT Bkkp